For fastleger

Informasjon om avtalehjemmel i psykiatri på Kongsberg

Denne private psykiatripraksisen har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.

Praksisprofil

Målgruppen er pasienter med psykiatriske sykdommer eller psykiske lidelser der man kan forvente at psykoterapi kan bidra til helbredelse eller vesentlig bedring. Valg av psykoterapimetode blir tilpasset den enkelte. Det vil i hovedsak dreie seg om kognitiv, metakognitiv eller psykodynamisk terapi. Medikamenter kan være en integrert del av behandlingen ved aktuelle tilstander dersom pasienten ønsker det. Alle pasienter vil bli diagnostisk utredet før terapistart. Det forutsettes at henviste pasienter er i stand til å møte til regelmessige avtaler. Rusmiddelproblemer er ikke til hinder for å få et tilbud, men pasienten må kunne møte til timeavtaler uten å være rusmiddelpåvirket. Pasienter med problematikk der det kan forventes kriser som medfører behov for hastevurderinger eller -innleggelser, bør heller henvises DPS. Øyeblikkelig hjelp kan ikke ivaretas. Pasienter som er i behov av støttende oppfølging etter behandling hos annen spesialist, tilhører ikke målgruppen. Pasientene må være fylt 16 år og ikke eldre enn 70 år.

Henvisninger

Inntak vurderes på bakgrunn av opplysninger gitt i henvisning fra fastlege eller psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. Det bes om at henvisninger sendes elektronisk. Henvisningen må inneholde beskrivelse av symptomer og funksjonsnivå. Epikriser fra eventuell tidligere psykiatrisk behandling må vedlegges. Ved tillegg av somatiske symptomer forutsettes det at disse er godt vurdert av fastlege og at opplysninger om somatiske funn, diagnoser og behandling framkommer av henvisningen. Det bes om at medisinliste inngår i henvisningen. For å kunne ha god nytte av psykoterapi, er det oftest en forutsetning at livssituasjonen er ivaretatt med hensyn til bolig, arbeid/skole/aktiviteter og økonomi. Praksisen er ikke underlagt samme regler for rettighetsvurderinger og frister som offentlige sykehus. Ut fra vurdering av opplysningene i henvisningen og kapasitet vil det bli gitt et tilbud innen 3-5 måneder eller avslag. Det bes om å få henvisningen tilsendt slik at den kan danne grunnlag for en vurdering av om pasienten skal få et tilbud. Det er ikke ønskelig at pasientene blir oppfordret til å ringe selv for å bestille time. Det bes om at henvisningen påføres legens HPR-nummer.

 Annet

Regler for egenandeler og frikort er som ved offentlige spesialistpoliklinikker.
Praksisen er tilknyttet Norsk Helsenett.