For pasienter

Velkommen til informasjonssidene for Anne-Marit Langås, privatpraktiserende legespesialist i psykiatri.
Praksisen holder til i gågata i sentrum av Kongsberg. Det tar ca 5 minutter å gå fra Knutepunktet med jernbanestasjon, bussholdeplass og drosjeholdeplass.

Hvem kan få et tilbud?
Personer med psykiske problemer vil kunne tilbys utredning og behandling etter henvisning fra fastlege, psykiatriske sykehusavdelinger eller Distriktspsykiatriske sentra (DPS). Lette til moderate rusmiddelproblemer er ikke til hinder for å kunne få et tilbud. Eventuelle rusmiddelproblemer vil bli behandlet samtidig med de psykiske problemene. Behandling for psykiske lidelser kan være krevende. Det er viktig at den som ønsker behandling, er innstilt på å sette av tid og rette oppmerksomheten mot det å arbeide med problemene, også mellom timeavtalene. Det er nødvendig å kunne prioritere å møte til avtalte timer.

Hva består tilbudet av?
De første timeavtalene benyttes alltid til en grundig kartlegging av livshistorie, nåværende livssituasjon, tidligere og aktuelle psykiske plager og symptomer, hva man har fått av tidligere behandling og generell helsetilstand. Man vil så få en faglig vurdering av problemene som grunnlag for en behandlingsanbefaling. Man kan deretter avtale type og omtrentlig varighet av behandling. Tilbudet vil i hovedsak bestå av samtaleterapi. Det tilstrebes å finne fram til den type psykoterapi som den enkelte best kan nyttiggjøre seg. I tillegg vil alle kunne få en vurdering av om medisiner kan være en hensiktsmessig del av behandlingen.

Praktisk informasjon
Regler for egenandeler og frikort er som ved psykiatriske poliklinikker. Egenandelen er for tiden kr 351,- for hvert oppmøte inntil man har nådd frikortbeløpet. Deretter er det ingen egenandel. Det tas gebyr for ubenyttede timer dersom timen ikke avbestilles senest 24 timer før avtalen. Avbestillinger kan meldes på sms eller e-post (bør ikke benyttes til sensitiv informasjon).